U bent hier

Afwegingskader voor grootschalige detailhandel - Omzendbrief RO 2011/01

De Vlaamse Regering voert een kernversterkend beleid enerzijds en een actief aanbodbeleid voor ruimtebehoevende grootschalige detailhandel anderzijds. Dit uit zich zowel in het ruimtelijk als in het economisch beleid.

Voorliggende omzendbrief past in de verdere uitwerking van de startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’ en is opgemaakt door de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening in samenspraak met de minister bevoegd voor economie. 

Deze omzendbrief voegt de in de Winkelnota aangekondigde omzendbrieven in verband met “Kernversterking en Winkellinten” en “Ruimtelijk afwegingselementen voor de inplanting van grootschalige detailhandel’ samen. De omzendbrief biedt ruimtelijke afwegingselementen aan de Vlaamse ambtenaren en aan de provinciale en gemeentelijke besturen met het oog op een gestructureerd afwegingstraject voor de inplanting en/of groei van grootschalige detailhandel. De basisdoelstellingen hierbij zijn het tegen gaan van verdere verlinting, het voeren van een aanbodbeleid op de daarvoor geschikte locaties en het voeren van een kernversterkend beleid. Het uiteindelijk doel is de realisatie van de goede ruimtelijke ordening inzake grootschalige detailhandel zoals bedoeld in de Codex ruimtelijke ordening (artikel 1.1.4) én een economisch leefbare en dynamische sector.

De brief dient ter ondersteuning van deze drie basisdoelstellingen. De verdere uitwerking van het kernversterkend beleid zal daarnaast verder worden ontwikkeld vanuit beleidsveld economie. 

Het aangereikte afwegingskader helpt een antwoord te formuleren op de onderstaande vragen die zowel bij planinitiatieven als bij vergunningsaanvragen aan bod kunnen komen:

 • Gaat het over grootschalige detailhandel en zo ja, en om welke type gaat het?
 • Is de inplanting planmatig en vergunningsmatig mogelijk?
 • Welke elementen kunnen een rol spelen bij een objectieve beoordeling van de aanvraag ?
 • Hoe kan er een gepaste inrichting voorzien worden?

Op deze manier maakt de omzendbrief het mogelijk dat Vlaamse, provinciale en gemeentelijke besturen komen tot een ruimtelijk locatiebeleid en een meer uniforme ruimtelijke beoordeling van ontwikkelingen inzake grootschalige detailhandel.

Voorliggende omzendbrief verandert de bestaande bevoegdheden en regelgeving niet maar reikt een ruimtelijk afwegingskader aan ter ondersteuning van geformuleerde beleidsintenties en verschillende beleidskaders.

Inzake beleidskader verwijzen we naar het Vlaams regeerakkoord 2009-2014, de startnota Winkelen in Vlaanderen 2010 (23 juli 2010), het Witboek Interne Staatshervorming 2011 (8 april 2011) en uiteraard de Europese Dienstenrichtlijn (28 december 2009).

Inzake regelgeving, grensstellende en ondersteunende kaders moet deze omzendbrief geplaatst worden in de context die wordt gevormd door:

 • De Codex ruimtelijke ordening en de uitvoeringsbesluiten;
 • De diverse ruimtelijke structuurplannen en hun richtinggevende kaders;
 • De gewestplannen met hun bestemmingsvoorschriften.
 • De Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en de stedenbouwkundige (type)voorschriften bij de RUP's
 • Het Decreet Algemeen Milieubeleid, met ondermeer het Richtlijnenboek milieueffectrapportering voor de activiteitengroep ‘stadsontwikkeling en recreatie’
 • Het Decreet betreffende de milieuvergunning
 • De Stadsvernieuwingsprojecten en het afwegingskader dat hierbij wordt toegepast
 • De Commercieel Strategische Plannen
 • De mobiliteitsplannen
 • Andere relevante regelgeving

Delen