U bent hier

Coach-Operatie Detailhandel (COOP-DH)

Kader

De gemeenten van de provincie Antwerpen zullen in de loop van 2013 en 2014  vanuit de resultaten van de interprovinciale studie ( EFRO D2 882) een pakket informatie , analyses en een SWOT per gemeente ontvangen over de stand van zaken m.b.t. detailhandel. In opvolging hiervan worden de gemeenten vanuit de provincie aangemoedigd om een actiekader  uit te werken i.f.v. hun lokale, bovenlokale rol ter realisatie van hun respectievelijk detailhandelsbeleid.

 

Coach-OPeratie Detailhandel tussen provincie en gemeente (COOP-DH)

De provincie Antwerpen spoort  haar  gemeenten aan om de noodzakelijke maatregelen te nemen om hun centraal handelsgebied(en) te versterken en wil hiervoor expertise en middelen inzetten voor een beleidsondersteuning en -uitvoering ter verbetering van de lokale kleinhandelsstructuur. Steden en gemeenten kunnen voor de invulling van hun detailhandelsbeleid (uitvoering Commercieel Strategisch plan) beroep doen op een expert/coach. Vanuit POM/DEIS worden experten ter beschikking gesteld op vraag van gemeenten uit de provincie.

De expert/coach kan aangevraagd worden voor:

A. Ad hoc ondersteuning: voor een periode tussen 5 à 20 werkdagen

Voorbeelden

 • Thema 1: Vertalen van de SWOT analyse DH (cfr studie prov.) naar verscheiden stakeholders
 • Thema 2: Ondersteuning bij opstellen van subsidieaanvragen ( Vlaams – Europees) ifv detailhandel
 • Thema 3:  Begeleiding bij het uittekenen van een actieplan detailhandel.
 • Thema 4: Afstemming van het gemeentelijk beleid- en actieplan t.a.v. lokale handelaarsgroepen.
 • Thema 5: Detailhandel en mobiliteit
 • Thema 6: Detailhandel en marktenbeleid ( met o.a. hoeve- en streekproducten).
 • Thema 7: in te vullen…

B. Lange termijn ondersteuning i.s.m. een cluster van gemeenten. Deze LT- ondersteuning kan gaan over een periode van 6 maanden tot max. 2 jaar op halftijdse basis. Een LT ondersteuning van één jaar en meer wordt voorafgegaan door een proefperiode van 3 maanden.

Voorbeelden

 • Thema 1: Intergemeentelijke krachtenbundeling t.b.v. nieuwe ontwikkelingen detailhandel.
 • Thema 2: Uitwerking kernversterkend beleid voor de cluster/gemeenten in relatie tot de specifieke rol/functie van elk van de deelnemende gemeenten.
 • Thema 3: Ondersteuning actieplan DH voor de cluster in relatie tot de verscheiden stakeholders (projectontwikkelaars, vastgoed, handelaars).
 • Thema 4: in te vullen…

 

Modaliteiten

 

Vanwege de gemeente

 • De gemeente neemt een engagement op voor een maximumkost van 50% van het uurloon/dag van de expert. Concreet komt dit neer op 440€/2 = 220€/dag ( voor ad hoc ondersteuning); 200 €/dag voor lange termijn ondersteuning.
 • Een samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld tussen POM en de gemeente. Een promotor-gemeente wordt door de clustergroep voorgesteld.
 • Deelname van de lokale ambtenaar economie/centrummanager bij een 3- maandelijks intervisie begeleiding.
 • De gemeenten volgen een vooropgestelde aanvraagprocedure met o.a.

    o   Selectie van pakket A of B, aanduiding thema en omschrijving van de ondersteuningsvraag m.b.t. de gemeentelijke context.

    o   Samenstelling van de cluster en samenstelling stuurgroep ( ambtenaren + beleid) bij keuze pakket B.

 

 Vanwege de provincie ( POM/DEIS)

 

 • POM werft als startbasis 2 experten aan ter ondersteuning van de gemeenten.
 • DEIS zorgt voor de opleiding en inhoudelijke aansturing van de experten en de afstemming met het interprovinciale studieresultaten.
 • De provincie engageert zich voor een invullingen van dit COOP- DH gedurende de hele legislatuur , mits positieve tussentijdse evaluatie. 

De  coaches enerzijds en de lokale ambtenaren belast met lokale economie anderzijds worden op trimestriële basis bijeen gebracht in een intervisie begeleiding.

Resultaten en goede praktijken van deze intervisie wordt teruggekoppeld naar alle steden en gemeenten. Deze bijeenkomsten en disseminatie wordt mede gedragen vanuit de opdracht  die UNIZO vanuit de provincie/dienst economie heeft ontvangen. 

 

Concrete aanpak

 • De coaches kunnen ter beschikking van de gemeenten ingezet worden vanaf januari 2014.
 • De eerste deadline voor indienen van aanvraagdossiers door gemeenten is gesteld op 1 december 2013. De oproep COOP-DH loopt continue tot december 2016. Toewijzingen per semester: mei/sept/december.
 • Aanvraag document in bijlage

Voor meer informatie: contact Greet Castermans

 

Onderwerp

Delen