U bent hier

Een economische doorlichting van de handel

Enkele recente studies wezen op een aantal problemen waarmee de Belgische handel te kampen heeft. Zo werd onder meer gewezen op de matige productiviteitsgroei, de ongunstige prijsevolutie, de gebrekkige concurrentiekracht en de sterke regulering. Deze aandachtspunten hebben aanleiding gegeven tot het opstellen van een Witboek van de Handel waarin een aantal aanbevelingen werden geformuleerd. Tegen de achtergrond van het ‘Witboek van de Handel in België’ heeft huidige studie tot doel om een aantal economische kernpatronen in de Belgische handel te documenteren en te analyseren, met bijzondere aandacht voor de detailhandel. De studie maakt gebruik van gedetailleerde economische gegevens van alle ondernemingen die actief zijn in de Belgische handel en vergelijkbare ondernemingen in het buitenland.

De huidige studie analyseert de handel volgens drie invalshoeken. In eerste instantie wordt de evolutie van de loonkosten in verhouding tot de evolutie van de toegevoegde waarde gedocumenteerd in de detail– en groothandel in vergelijking met andere sectoren en de buurlanden. De evolutie van de loonkosten is van belang voor de interne en externe concurrentiekracht van de sector. Daarom wordt een schatting gemaakt van de loonkostelasticiteit, zodat de impact van een verlaging van de loonkost op jobcreatie kan worden berekend. In een tweede luik wordt ingegaan op de concurrentiële positie van ondernemingen in de Belgische handel in vergelijking met de buurlanden, en dus de mate waarin kostenverhogingen al dan niet afgewenteld kunnen worden op consumenten via prijsverhogingen. Ten slotte, documenteert deze studie de grote heterogeniteit tussen ondernemingen in termen van winstgevendheid, schaal en relatief belang voor de sector.

 

 

Organisatie

Delen